РУБРИКИ

Організація патопсихологічного дослідження

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Правоохранительные органы

Предпринимательство

Психология

Радиоэлектроника

Режущий инструмент

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Криминология

Криптология

Информатика

Искусство и культура

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Религия и мифология

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

Рассылка рефератов

ПОИСК

Організація патопсихологічного дослідження

Ідея про те, що один лише кількісний аналіз не може виявитися придатним при рішенні ряду задач, зв'язаних з діяльністю людини, знаходить своє визнання серед ряду учених закордонних країн. Так, один з видних американських фахівців в області керування професор А.Заді пише, що "точний кількісний аналіз поводження гуманістичних систем не має, очевидно, великого практичного значення в реальних соціальних, економічних і інших задачах, зв'язаних за участю однієї людини або групи людей". Більш того, він підкреслює, що "здатність оперувати нечіткими безлічами і здатність, що випливає з неї, оцінювати інформацію є одним з найбільш коштовних якостей людського розуму, що фундаментальним образом відрізняє людський розум від так називаного машинного розуму, приписуваного існуючим обчислювальним машинам".

Отже, основним принципом побудови психологічного експерименту є принцип якісного аналізу особливостей протікання психічних процесів хворого на противагу задачі лише одного кількісного їх виміру. Важливо не тільки те, якої труднощів або якого обсягу завдання хворий осмислили або виконав, але і те, як він осмислював, чим були обумовлені його помилки й утруднення. Саме аналіз помилок, що виникають у хворих у процесі виконання експериментальних завдань, являє собою цікавий і показовий матеріал для оцінки того або іншого порушення психічної діяльності хворих.

Той самий патопсихологічний симптом може виявитися обумовленим різними механізмами, він може виявитися індикатором різних станів. Так, наприклад, порушення опосередкованої пам'яті або нестійкість суджень можуть виникнути внаслідок порушеної розумової працездатності хворого (як це має місце при астеніях різного органічного генезу), воно може бути обумовлено порушенням цілеспрямованості мотивів (наприклад, при поразках лобових розділів мозку), воно може бути проявом дезавтоматизації дій (при судинних змінах мозку, епілепсії) [16].

Характер порушень не є патогномонічним, тобто специфічним для того або іншого захворювання; він є лише типовим для них і повинний бути оцінений у комплексі з даними цілісного патопсихологічного дослідження.


2.3 Організація впровадження патопсихологічного дослідження


Патопсихологічне дослідження порушеної психіки проводилися спочатку тільки в психіатричних клініках. Для виділення критеріїв норми і патології вивчалися паралельно особливості психіки здорових людей. З погляду психосоматичної медицини, визначені особистісні особливості людини лежать в основі ряду соматичних захворювань. Тоді патопсихологічне дослідження особливостей психіки необхідно проводити й у соматичних клініках з метою подальшої психокорекції особистості і профілактики соматичних захворювань.

Патопсихологічне дослідження містить у собі наступні компоненти:

-                   бесіду з хворим;

-                   експеримент (тестування);

-                   вивчення історії хвороби;

-                   спостереження за поводженням під час дослідження;

-                   аналіз отриманих результатів;

-                   оформлення висновку.

Патопсихологічне дослідження не повинне бути ятрогенним. Після проведення дослідження в хворого не повинні виникати думки про свою психічну неспроможність у зв'язку з поводженням що досліджує. Навпроти, патопсихолог завжди повинний зберігати в бесіді з хворим максимальну психотерапевтичність, сприяти оптимістичним тенденціям і установкам хворого в прогнозу протікання захворювання і результатів лікування.

Патопсихологічне дослідження можна розділити на кілька етапів. Перший здійснюється клініцистами ще до знайомства психолога з хворим і зводиться, як уже говорилося, до формулювання клінічної задачі. Лікар вирішує питання про те, наскільки корисним у кожнім конкретному випадку може виявитися експериментально-психологічне дослідження. З задачею знайомиться патопсихолог. У бесіді з лікуючим лікарем він уточнює цікавлячі його особливості протікання захворювання, можливі диференційно-діагностичні передумови або можлива дилема експертного судження. Якщо мова йде про контроль ефективності лікування, психолог разом з лікарем обговорює специфіку терапевтичних заходів, передбачувані можливості їх впливу на різні психічні процеси, намічає терміни повторного дослідження [16].

Бесіді з хворим передує ознайомлення патопсихолога з матеріалами історії хвороби. Відсутність у ній цікавлячого психолога даних змушує його збирати додатковий анамнез. Для психолога становлять інтерес не тільки анамнез, але й особливості перебігу хвороби, результати інших лабораторних досліджень - біохімічних, серологічних, електрофізіологічних, офтальмологічних. Потім випливає ретельне ознайомлення з записом про психічний статус хворого в історії хвороби і зіставлення цих матеріалів з тим, що психолог спостерігає в лабораторії. Це дуже важлива обставина: невідповідність психічного стану хворого по записах лікаря у відділенні його статусові в лабораторії дає психологові іноді вже на початку дослідження підстава припустити симулятивну поведінку або агравацію зі сторони обстежуваного і відповідним чином будувати проведення експерименту. Так, іноді обстежуваний за щоденниковими записами виявляє живий темп психомоторики, а в умовах лабораторії демонструє різке уповільнення сенсомоторных реакцій (дуже часто при симуляції й агравації особливо поганими виявляються результати в пробах, проведення яких супроводжується реєстрацією часу).

Стан хворого грає дуже важливу роль в успішному проведенні дослідження. Перед початком експерименту необхідно переконатися у відсутності яких-небудь інтеркурентних соматичних захворювань. Перешкодою для дослідження є одержання хворим психотропних засобів (слід домовитися про можливість проведення дослідження хворого, що одержав ліки, які впливають на протікання нервових процесів, у тих випадках, коли це передбачено задачею психологічного експерименту). Небажане проведення дослідження після безсонної ночі, фізичної перевтоми, при почутті голоду або, навпаки, безпосередньо після їжі. Повторні дослідження бажано проводити в той же час дня, що і первинні.

Ознайомлення з історією хвороби і станом хворого дозволяє що досліджує уточнити поставлену перед ним клініцистами задачу і намітити попередній план дослідження вибір методик, черговість їх застосування.

Однак дослідженню за допомогою методик звичайно передує бесіда з хворим. Не можна почати з записування паспортних даних і тим самим скласти перше судження про стан у хворого мнестичної функції. Надалі в бесіді уточнюється стан пам'яті (короткочасної і довгострокової), уваги, виявляється стан свідомості. Визначається орієнтування хворого в часі, місці і власній особистості, як добре пам'ятає він дати власного життя і загальновідомі історичні. Ці питання повинні бути задані в ході невимушеної, природної бесіди і ні в якому разі не повинні нагадувати іспит, що визначає психічну повноцінність хворого. Якщо в досліджуваного передбачаються розлади пам'яті, обов'язково треба з'ясувати, як сам він оцінює свою пам'ять. У бесіді виявляється наявність або відсутність свідомості хвороби, позиція хворого до приміщення його в психіатричну лікарню і до факту проведення експериментально-психологічного дослідження. При цьому хворому необхідно роз'яснити бажаність такого дослідження, виходячи з його інтересів - уточнення діагностики, призначення лікування і т.п. Бажано, щоб обстежуваний не посилався на необхідність визначення рівня розумової діяльності обстежуваного. Набагато частіше психічно хворі погоджуються на дослідження пам'яті, уваги, сенсомоторики.

Іноді бесіда патопсихолога з хворим істотно впливає на подальший хід дослідження, додає йому специфічну спрямованість. У бесіді з хворим з'ясовуються й особливості особистості хворого до захворювання, оцінка їм зміни самопочуття і працездатності в процесі хвороби. Визначаються культурний рівень хворого, його освіченість, ерудиція, коло інтересів, потреби.

Виконанню завдання за кожною методикою передує інструкція. На думку P. Fraіsse [16], вона складає частину загального визначення експериментальної ситуації і повинна забезпечувати співробітництво обстежуваного з експериментатором. Тому підготовці її надається дуже важливе значення. Від інструкції багато в чому залежить, як обстежуваний розуміє і виконує завдання. Недбало подана і нечітко оформлена інструкція може з'явитися причиною поганих результатів виконання завдання обстежуваним, котрий або погано зрозумів, що від нього потрібно, або вважає, що експериментатор сам відноситься до ситуації експерименту формально. Тому P. Fraіsse пише про те, що саме інструкція сприяє створенню в обстежуваного визначеної установки, що повинна на всьому протязі експерименту бути як можна більш постійної. Інструкція повинна бути відпрацьованої, по вираженню P. Fraіsse, - "обкачаної", попередньо випробуваної на декількох особах, лаконічної, відповідати розумовим можливостям обстежуваного. Її варто складати так, щоб уникнути можливості суперечливого розуміння. У деяких випадках на початку роботи з методики інструкцію необхідно "підкріпити" одним-двома прикладами. Результати дослідження небажано оцінювати лише як успішні або неуспішні. Якщо хворий не справляється з завданням, необхідно з'ясувати причини цього, тому що іноді в основі невдалого рішення лежать зніяковілість, непевність його у своїх можливостях, недостатньо чітко зрозуміла інструкція. Для оцінки результатів важливо визначити, наскільки ефективної виявляється допомога що досліджує, чи приймається вона досліджуваним або відкидається в силу негативних проявів, або в зв'язку з навмисним його поводженням у ситуації експерименту. Останнє ми умовно позначаємо як "опір інструкції".

Велике значення має реєстрація отриманих даних. Загальна тенденція, що відзначається в останній час, до, технізації лабораторій позначається в тім, що патопсихологи все частіше прибігають до використання у своїй практиці магнітофонів для запису ходу експерименту [12]. Магнітофонний запис виявляється корисної при необхідності досить ретельної реєстрації ходу експерименту, що виявляє в обстежуваного найтонші нюанси мовної патології, і особливо в тих випадках, коли за задумом експерименту що досліджує бажає потім відтворити цей запис для повторного аналізу. Крім того, магнітофонна стрічка є гарним ілюстративним матеріалом. У той же час користування магнітофоном створює і деяких труднощів - приводить до необхідності збереження громіздких фонотек або, щоб уникнути цього, патопсихологу знову приходиться переносити результати з магнітофонного запису на папір. Збереження ж протоколів проведених у лабораторії досліджень зовсім обов'язково. Це диктується необхідністю мати у своєму розпорядженні матеріали попередніх досліджень при повторному надходженні хворого, а також є однією з умов наукової розробки накопичених у лабораторії даних.

Відзначені розуміння свідчать про важливість як можна більш повного і точного запису психологом обставин проведеного досліду. Як писав у свій час A. Bіnet, для проведення експериментально-психологічного дослідження потрібно лише перо, небагато паперу і багато терпіння. Ці слова варто розуміти не тільки як визнання частоти вживання в експериментальній психології так званих "олівцево-паперових" тестів. Тут дотримуються вказівок і на таку невід'ємну умову проведення експерименту, як ретельне протоколювання. До протоколу досвіду заносяться по можливості всі судження обстежуваного, а також слова, що досліджує в процесі експерименту. Іноді, переглядаючи після дослідження протокол, у ньому можна знайти вказівки на своєрідні зміни мислення або особистісної позиції хворого, що пройшли непоміченими під час самого досвіду. Особливо важливо точно реєструвати міркування обстежуваного з приводу рішення запропонованих йому завдань. Мотивація рішення нерідко дає більше матеріалу для висновків, чим одна лише реєстрація рішення. Ведення протоколу важливо і для конкретної ілюстрації висновку що досліджує. Правильне ведення протоколу досвіду дозволяє згодом проводити узагальнення, аналізувати дані досліджень спеціально підібраних груп хворих. В міру нагромадження досвіду експериментальної роботи патопсихолог поліпшує якість своїх записів, виробляючи спеціальні умовні значки і позначки, прибігаючи до скорочень слів і використовуючи специфічні терміни.

Протоколи досліджень краще вести на окремих аркушах, що потім скріплювати. На початку протоколу вказують його номер по реєстраційному журналі, дату, позначають відділення і вказують прізвище й ініціали обстежуваного. У журналі крім цих зведень указують вік хворого, діагноз, а також кратність дослідження. Бажано вести алфавітну книгу по роках, що допоможе при необхідності знайти протокол попереднього дослідження даного хворого. Протоколи краще зберігати в папках у хронологічному порядку. Звичайно експериментально-психологічні дослідження психічно хворих роблять без якої-небудь складної апаратури, що істотно зменшує штучність, що виникає при використанні в лабораторії спеціального устаткування, складних пристроїв, кабін, і наближає дослідження до "природного експерименту". За визначенням А. Ф. Лазурського (1925), природний експеримент - це "спроба сполучити довільне втручання в психічне життя людини (являється характерною ознакою всякого експерименту) з порівняно простій і природну обстановку досвіду".

Підбор експериментальних методик

На озброєнні патопсихологів знаходиться безліч експериментальних методик, за допомогою яких досліджуються особливості психічних процесів. Справа, у тім, що більшість методик, спрямованих на виявлення якісних закономірностей психічної діяльності хворих, доступні статистичній математичній обробці. Використання ж психометричних тестів без якісного аналізу матеріалу, одержуваного з їх допомогою, неправомірно і приводить до помилкових висновків (до цього питання ми повернемося в главі книги, присвяченої психометричним методам дослідження інтелектуальної діяльності) [4].

Досить умовним є і розподіл експериментально-психологічних методик на словесні (вербальні) і предметні (невербальні). Навіть користуючись невербальною методикою психолог, як правило, не обмежується реєстрацією отриманих результатів, а шляхом розпиту намагається з'ясувати в хворого мотиви, якими він керувався, виконуючи завдання, цікавиться міркуваннями хворого з приводу зробленої ним в процесі обстеження роботи. Крім того, варто враховувати, що у виконанні завдань за так званими невербальними методиками незмінно бере участь система процесів внутрішньої мови обстежуваного.

Поділ методик відповідно до їх спрямованості на дослідження тієї або іншої психічної функції також є умовним. Як правило, більшість методик своїми результатами свідчить про стан декількох функцій. Приклад цього – методика піктограм, запропонована спочатку для дослідження опосередкованого запам'ятовування і що використовується патопсилогами для вивчення особливостей мислення психічно хворих. Отримані за допомогою цієї методики дані дозволяють патопсихологу судити і про афективно-особистісні особливості хворого. Більшість експериментально-психологічних методик має відносно широкий діапазон. Не можна обмежено досліджувати тільки пам'ять, тільки увага, тільки мислення. У зв'язку з цим необхідно відзначити, що зроблена нами в цій книзі угруповання методик також є умовною і її використання продиктоване зручністю викладу.

З іншого боку, існують групи експериментально-психологічних методик, що мають загальну спрямованість. Так, особливості плину асоціацій виявляються при дослідженні методиками класифікацій і виключення, в асоціативному експерименті, у піктограмах.

Той самий психічний дефект виявляється при дослідженні різних проявів психічної діяльності обстежуваного - так, емоційне спрощення може виступити при дослідженні настільки різними методиками, як проба на запам'ятовування, піктограми, за допомогою картинок з емоційним підтекстом, при визначенні рівня домагань. Підвищена виснаженість психічних процесів визначається при дослідженні таблицями Шульте, Крепеліна, у коректурній пробі, при утворенні аналогій і т.д.

Зі сказаного випливають два принципи підбору експериментально-психологічних методик. Це, по-перше, сполучення методик, що дозволяють більш повно і всебічно досліджувати які-небудь прояви психічної діяльності. Наприклад, при дослідженні пам'яті вживаються проби на завчання штучних звукопоєднань, слів і асоціативних пар слів, застосовуються методики, що дозволяють судити про короткочасну і довгострокову пам'ять, про безпосереднє й опосередковане запам'ятовування і т.д. По-друге, сполучення близьких по спрямованості методик дозволяє судити про вірогідність, надійність отриманих даних. Дані, одержувані в клініко-психологічному експерименті за допомогою однієї методики, завжди бажано підтвердити результатами, отриманими за допомогою інших методик [4].

При виборі для дослідження тієї або іншої методики варто пам'ятати, що спрямованість її може змінитися навіть при незначному, на зовнішній погляд, видозміні інструкції. Так, Т. І. Тепеніцина (1967) [4], вивчаючи психологічну структуру резонерства, установила, що кількість резонерських суджень, що виявляються в експерименті, збільшується при зміні спрямованості інструкції, при якому акцентується, підсилюється індивідуально-оцінна позиція хворого. При з'ясуванні розуміння змісту прислів'їв і приказок, поряд зі звичайною інструкцією (Як ви розумієте зміст прислів'я?), питання задавався й у трохи іншій формі (Як ви відноситеся до цього прислів'я?). Часто однієї цієї зміни інструкції було достатнє, щоб спровокувати резонерство.

З відомої значної кількості патопсихологічних експериментальних методик у кожнім окремому випадку що досліджує користується обмеженим їх числом. Звичайно для дослідження хворого виявляється досить десять-вісім методик, обраних відповідно до задач дослідження. Для практичного лікаря-психіатра вибір методик дослідження нерідко визначається їхньою простотою, можливістю використання їх безпосередньо у відділенні. Володіння великою кількістю прийомів експериментального дослідження дозволяє більш точно направити досвід, підібрати найбільш адекватні методики, а також одержати при дослідженні більш достовірні результати, тому що дані, одержувані при використанні різних методик, будуть більш усебічно характеризувати особливості психічної діяльності обстежуваного й у ряді випадків підтверджувати один одного.

У виборі методик експериментально-психологічного дослідження можуть відігравати істотну роль наступні обставини.

1. Ціль дослідження (диференціальна діагностика, у залежності від передбачуваних захворювань, визначення глибини психічного дефекту, вивчення ефективності терапії). Так, припускаючи шизофренічний процес необхідно використовувати одні методики, а при дослідженні хворого епілепсією для встановлення ступеня виразності інтелектуально-мнестичних розладів - інші. Для багаторазових досліджень у ході лікування обираються методики однакової кількості рівних по труднощам варіантів завдань.

2. Утворення хворого і його життєвий досвід. Наприклад, піддослідному з початковим утворенням не слід давати завдання за методикою утворення складних аналогій.

3. Іноді істотну роль відіграють особливості контакту про хворим. Так, нерідко приходиться досліджувати хворих з порушенням діяльності слухового або зорового аналізатора. Відповідно при глухоті максимально використовуються завдання на зорове сприйняття. Навіть у пробі на запам'ятовування слова випробуваному не зачитують, а пропонують у письмовому виді. При поганому зорі, навпаки, усі методики варіюються для слухового сприйняття.

У процесі дослідження методики звичайно розташовують по зростаючій складності - від більш простих до складного. Виключення складає дослідження випробуваних, від яких очікують агравації або симуляції. У цих випадках іноді більш важкі завдання виконуються правильно, а наступні за ними відносно більш прості вирішуються нарочито невірно. Ця ж особливість характерна і для станів псевдодеменції, коли успішно виконуються більш складні завдання і безглуздо - елементарно прості (А. М. Шуберт, 1957) [4].

Більшість експериментально-психологічних методик відрізняється простотою, для проведення дослідження з їхньою допомогою необхідно лише заготовити окремі таблиці, малюнки. Роботу патопсихолога полегшує наявність у лабораторії видрукуваних типографським способом таблиць, бланків. Патопсихолог повинен мати у своєму розпорядженні відомим "асортимент" методик, підбор яких необхідно продумати. Наприклад, не можна обмежитися таблицями лише для словесного або предметного варіантів методики виключення, кожний з цих варіантів має свої переваги при визначеній постановці досвіду, а іноді бажане використання обох. Методика не може застосовуватися для дослідження хворого до того, як експериментатор не опанував у достатній мері прийомами її проведення. Виготовлення деяких таблиць для дослідження вимагає "відпрацьовування норми" по них. Так, не можна досліджувати приготовленими у своїй лабораторії таблицями Шульте [4], керуючись показниками норми, почерпнутими з досліджень, що проводилися в інших лабораторіях, і за допомогою таблиць, що можливо відрізнялися розміром і яскравістю цифр, іншою їхньою освітленістю.

Особливої розробки вимагає введення в роботу лабораторій оригінальних модифікацій уже відомих методик. У цих випадках слід уточнити не тільки теоретичну можливість застосування даної методики, але й апробувати неї на статистично достовірній групі обстежуваних для підтвердження обґрунтованості припущення про спрямованість цієї методики на вивчення тих або інших психічних процесів і надійності одержуваних з її допомогою результатів.

Аналіз отриманих даних і винесення висновку

Важливим нерідко дуже важким являється заключний етап дослідження - аналіз отриманих в експерименті фактів, їхнє узагальнення і підготовка висновку, що повинне відбивати якісні особливості плину психічних процесів в обстежуваного. При цьому не стільки важлива характеристика отриманих про допомогу окремих методик даних, скільки уміння узагальнити них, виділивши в такий спосіб основні порушення психічної діяльності. Висновок завжди повинний бути відповіддю на питання, що був поставлений клініцистами перед патопсихологом.

М. С. Роговин (1969) [4] пише про те, що результати патопсихологічного експерименту мають відоме самостійне значення, але він надає особливого значення їх клінічної кваліфікації. Зокрема, М. С. Роговин виділяє в проведенні патопсихологічного експерименту три етапи, що представляють послідовну інтеграцію психологічних даних у клінічний висновок. Перший етап полягає в пред'явленні будь-якому хворому будь-якої психологічної проби. Цим створюється власне експериментальна ситуація. Це, по суті, орієнтований етап дослідження. Що досліджує одержує на ньому характеристику ряду загальних даних щодо темпу, обсягу і переключеності психічних процесів. На цьому етапі дослідження патопсихолог переходить до пошуку таких психологічних проб, у виконанні яких повинна з найбільшою імовірністю проявитися психологічна структура порушення. Таким чином, що тут досліджує прагне знайти найбільше нозологічно специфічні (у залежності від сформульованої клінічної задачі) методики експериментального дослідження. Оскільки жоден, узятий ізольовано, психологічний метод сам по собі не має вирішального діагностичного значення, настає третій етап дослідження, який полягає за М. С. Роговину, у зіставленні з результатами інших психологічних проб. На думку М. С. Роговина, власне нозологічна кваліфікація отриманих в експерименті даних уже виходить за рамки роботи патопсихолога і здійснюється шляхом зіставлення виявленої в експерименті структури психічного дефекту з клінічною картиною захворювання.

Форма висновку не може бути єдиної. Зовсім справедливо С. Я. Рубінштейн (1970) [4] пише, що, так само як саме дослідження не може бути стандартним, не може бути і стандарту в складанні висновку. Значною мірою характер висновку залежить і від індивідуальних властивостей патопсихолога і від його робочого навантаження. Цими факторами, наприклад, визначається лаконічність або докладність висновку. Висновок не повинний бути повторенням, навіть стиснутим, протоколу обстеження.

У ряді випадків важливо коротко охарактеризувати психічний стан обстежуваного, пропоновані їм скарги. Це особливо важливо, коли психічний стан хворого в лабораторії відрізняється від описуваного лікуючим лікарем у відділенні, або при виявленні відомого контрасту між самопочуттям хворого і результатами дослідження. Приклад обстежуваний пред'являє скарги астенічного характеру, але в експерименті не виявляється відповідних їм проявів виснаженості, характерного ослаблення пам'яті, активної уваги. Реєстрація психічного стану обстежуваного важлива й у тих випадках, коли цим можна пояснити характер отриманих результатів.

У висновку відзначаються особливості поводження хворого, обумовлені ситуацією експерименту, його відношення до факту обстеження. Обов'язково реєструється наявність компонентів так називаного настановного поводження (воно не завжди є ознакою симуляції або агравації і спостерігається в рамках психогенних станів, особливо при наявності істеричної симптоматики). Настановне поводження часте ставить під питання вірогідність деяких отриманих при дослідженні результатів, так, наприклад, враження про інтелектуальну недостатність у цих випадках вимагає серйозних доказів, прямих і опосередкованих. Зокрема, нерідко при настановній поведінці обстежуваних (особливо коли дослідження проводиться з метою судово-психіатричної експертизи) ми поряд з відповідями, що як би свідчать про зниження рівня узагальнення, за допомогою застосування рівнобіжних по спрямованості методик одержували досить диференційовані вирішення завдань. Однак для виявлення в експерименті такої "нерівномірності рівня досягнень" дослідження повинне проводитися за допомогою великої кількості методик, розташовуваних, як це уже вказувалося, не по ступені наростання труднощі експериментальних завдань, що утримуються в них. Крім того, у цих випадках необхідно проводити дослідження повторно й іноді з інтервалами в кілька днів [16].

У висновку не можна обмежуватися переліком методик, що застосовувалися в процесі дослідження, і реєстрацією факту виконання або невиконання обстежуваним запропонованих йому завдань. На основі аналізу даних експерименту необхідно виділити ведучі патопсихологічні особливості, аналогічно тому, як психіатр на одному з етапів лікарського мислення вичленяє у клінічній картині захворювання домінуючий синдром. І патопсихолог шукає в структурі психічного дефекту обстежуваного свого роду патопсихологічний "синдром". У більшості випадків при дослідженні психічно хворих на перший план виступають розладу мислення, в оцінці яких звертається увага на характеристику процесів узагальнення і відволікання, логічного ладу мислення, його цілеспрямованості і критичності. У зв'язку з цим варто підкреслити величезне значення запропонованої Б. В. Зейгарник (1958, 1969, 1973) [16] систематики розладів мислення в патопсихологічному аспекті.

Визначення, що обстежує в результаті досліду одного з зазначених видів розладів мислення у висновку повинен бути досить аргументовано експериментальними даними. Указуються виявлені при дослідженні особливості пам'яті, уваги обстежуваного, темп його сенсомоторних реакцій, відсутність або наявність ознак підвищеної виснаженості в нього психічних процесів, характер емоційно-особистісних проявів. Іноді неменшу роль може грати констатація патопсихологом відсутності в обстежуваного тих або інших психічних розладів. Наприклад, при диференціальній діагностиці між неврозом і неврозоподібним протіканням шизофренії або між психопатією і шизофренією з психопатоподібними проявами представляється важливим та обставина, що в експерименті не виявляються характерні для шизофренії порушення мислення й афективно-особистісних змін. Усе це в цілому створює більш або менш повну картину структури особливостей психічному діяльності обстежуваного, правильна кваліфікація якої полегшує позначку у висновку діагностичних припущенні, що не повинні бути категоричними, тому що психологічний експеримент є допоміжним у клінічному дослідженні психічно хворого дані патопсихологічного дослідження істотно доповнюють характеристику психічного статусу хворого, служать ґрунтом для заглибленого клінічного аналізу.

Характер висновку залежить і від поставленої перед дослідником задачі. Так, при повторюваних у процесі лікування хворого дослідженнях основна увага приділяється порівнянню результатів, що виявляються. Наприклад, досліджуючи повторно хворого із соматогенною астенією, ми звертаємо особливу увагу на зміну виразності в нього в міру лікування явищ підвищеної виснаженості. Інша задача ставиться перед патопсихологом судово-психіатричною експертизою. Наприклад, у випробуваного клінічно діагностується олігофренія, але потрібно не тільки зафіксувати в це в експерименті недостатність рівня узагальнення, але і ступінь виразності інтелектуального дефекту. Останнє іноді украй важко визначити, керуючись лише клінічними ознаками, а для експертного рішення точне встановлення рівня недостатності процесу узагальнення грає дуже важливу роль. Відповіді на ці питання і повинне містити висновок.

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН МИСЛЕННЯ ПРИ НЕВРАСТЕНІЇ


3.1 Психологічні характеристики хворих на неврастенію


Кількість осіб, що взяла участь у дослідженні складала 10 чоловік, серед яких 5 – жіночої статі та 5 чоловічої.

В дослідження приймали участь хворі, які мають різні рівні прояву неврастенії. Кожна наступна методика проводилась в усіх групах з інтервалом у 10 днів.

Дослідження проводилося в Чернігівській психоневрологічній лікарні.

Дослідження проводилось в період з 15 жовтня 2007 по 31 листопада 2007 року. Воно проводилось анонімно, кожному з опитаних присвоювався порядковий номер від 1-го до 10-го. Таким чином забезпечувалась анонімність. Кожен з опитаних учнів заповнював бланк добровільно та самостійно.

Усього було досліджено 10 хворих. З них 5 хворих були без гострої психопатологічної симптоматики, без грубого емоційного й інтелектуального дефекту, а також без виражених порушень мислення. Усі хворі відрізнялися порівняльною психічною схоронністю і викликали значні труднощі при постановці діагнозу і рішенні експертних питань.

Хворий Н. неврастенією усвідомлює свою "нервову слабість": у нього з'являються непевність у собі, почуття внутрішньої напруженості і тривоги. Іноді такі люди скаржаться на "погану пам'ять", однак при перевірці це не виявляється. Справа в тому, що напруга уваги, необхідна для спогаду, стає для них важкою, тяжкою. Ослаблення уваги веде до неуважності, що у свою чергу сприяє поганому запам'ятовуванню. Хворі неврастенією звичайно не витримують тривалої напруги. Для їх діяльності характерно вдале інтенсивне "початок" і швидке падіння продуктивності в роботі.

На фоні зазначених проявів "нервової слабості", особливо при стомленні, виникають приступи гнівних спалахів, що є самим яскравим, найбільш помітним для навколишнім вираженням неврастенії. Афективні спалахи звичайно нетривалі, але їхня інтенсивність і частота можуть поступово наростати. В обстановці, коли спалах роздратування може особливо сильно зашкодити хворому, наприклад при розмові зі своїм начальником на роботі, він може стримуватися. Однак при спілкуванні з людьми, якоюсь мірою від нього залежними (вдома або на роботі зі своїми підлеглими), він як би "розряджає" внутрішнє невдоволення, що нагромадилося, і напруга: починає кричати, грубити, не слухає пояснень, у гніві іноді може вдарити. Зупинити в цей момент приступ порушення дуже важко, але, як правило, він швидко завершується повним безсиллям - і фізичним, і моральним.

Хворого ж опановує безліч думок, пов'язаних з його роботою, із взаєминами з навколишніми. Сон у нього недостатньо глибокий, турбують тривожні сновидіння, йому не хочеться вставати, він відчуває в'ялість, погано себе почуває, протягом дня сонливість заважає нормально працювати. Однак до вечора стан вирівнюється, з'являється навіть бадьорість, і знову до глибокої ночі людин не може заснути. Такий ритм сну пояснюється тим, що загальмований стан мозку після нічного сну довго не розсіюється, так само як і виникле порушення (у результаті роботи, виконуваної "через силу") зберігається набагато довше, ніж у здорової людини.

Майже постійним супутником неврастенії є головний біль. Поряд з цим пацієнт відзначає неприємні відчуття у внутрішніх органах, насамперед у серце, а також у шлунку, кишечнику, печінці і т.д. Вважається, що в цих випадках інтерорецептивні роздратування, що надходять із внутрішніх органів у кору головного мозку, не "загальмовуються" належним образом і викликають стан дискомфорту.

Бадьора, весела, життєрадісна людина, занедужуючи неврастенією, стає сумовитим, нетовариським, недовірливим, у нього з'являється втомлена, розслаблена хода. Хвилювання і пригніченість викликають серцебиття, частий пульс, супроводжувані тремтінням, рясним пітливістю, запамороченням; можуть спостерігатися приступи ядухи, прискорене або утруднений подих; запор, зниження апетиту, нерідко прискорене сечовипускання. Часто неврастенія супроводжується різними порушеннями полової функції, що через помисливість хворих викликають у них сильну тривогу і ще більш погіршують загальний стан.

Основна причина розвитку неврастенії - перевтома в результаті непосильної роботи, тривалої розумової напруги, нездорових, "невисловлених" відносин між рідними і близькими. Усе це постійно "давить" на людину і викликає в нього невротичні порушення.

Змушена бездіяльність, що спостерігається, зокрема, при ряді експериментальних і тренувальних занять, також викликає невротичні реакції. Ці спостереження повною мірою підтверджують точку зору про те, що неврастенічні розлади можуть бути викликані як надто сильним подразником, так і відсутністю роздратування.

З фізіологічної точки зору прийнято вважати, що неврастенія визначається слабістю процесів внутрішнього гальмування або ж ослабленням дратівливого процесу в центральній нервовій системі. Захворювання може виникнути в людей з різним типом нервової діяльності, частіше при слабкому типі, рідше при сильному. Протікає хвороба нерівно, періодично настає ремісія або погіршення в залежності від зовнішніх умов або соматичних захворювань.

Хворий Д. почуває себе як після важкої фізичної роботи або після важкого захворювання, скаржиться на м'язові болі, особливо в поперековій області (підвищена напруга цих м'язів), на серцебиття, болі в животі, розлад статевої сфери.

Головні болі виявляються у вигляді стискаючого обруча (неврастенічний шолом), відзначається відчуття тиску усередині голови, сумбур у голові.

Хворий відзначає труднощі концентрації уваги і запам'ятовування, які є проявом психічної утоми. З ранку характерне почуття утоми, до вечора - пожвавлення. Хворий погано засинає, бачить кошмарні, поверхневі сни. Відчувають дратівливість, злість, почуття вичерпаності, "вулканічні" виверження гніву.

Для хворого неврастенії характерні поспіх і нудьга. Хворий хоче "перейти в інший світі", залишити в минулому дійсність, бігти від неї або зруйнувати.

Хворий В. Він скаржиться насамперед на швидку стомлюваність - фізичну, а головним чином розумову. Від якої-небудь дріб'язкової роботи в будинку він зараз же утомлюється. Пройти пішки не особливо велику відстань зі служби йому уже важко: він утомиться, і потрібно сісти на якийсь час, щоб "віддихатися". Він легко утомлюється і від своєї професійної роботи і узагалі від усякої розумової праці, і тому всяка справа в нього тягнеться повільно. Пам'ять погана, він забуває, куди що поклав, що хотів зробити, що тільки що прочитав. Увага також погана - небагато читає, і думки летять кудись далеко; він спохватиться і бачить, що без кінця сидить над однією і тією же сторінкою. Колишнього інтересу до роботи немає, і його вже ніщо не цікавить. Він став дратівливим: від будь-якої дріб’язкової зміни може оскаженіти, наговорити поганих слів, а потім відразу остигає і болісно переживає свій спалах. Від усього він хвилюється, від будь-якої дрібниці роздратовується і довго не може заспокоїтися. Настрій завжди пригнічений, усім незадоволений. Потім скаржиться на розлади у фізичній сфері, масу всіляких болючих відчуттів, і багато всього іншого. Так багато, що і сам хворий постійно виймає з кишені якісь папірці з записами, і знову починає свою нескінченну розповідь.

Хвора М., вважає себе хворою із січня 1993 року. Захворюванню передували тривалі переживання, пов'язані з "невдалим заміжжям", перенесеним сифілісом, розлученням, переживаннями на роботі і напруженій роботі. Захворювання розвивалося поступово. З'явилися головні болі, дратівливість, сверблячка і біль у вухах. Звернулася до отоларинголога, що діагностував "простудне захворювання ушей" і призначив відповідне лікування. Незважаючи на проведене лікування, біль у вухах продовжував наростати, "здавалося, що у вухах відкрилися виразки", різко підсилилася дратівливість, погіршився сон. Звернулася до районного лікаря, що після ретельного огляду якось "пильно" подивився на хвору і довго мовчав, "не вимовляючи ні слова". "У голові" швидше блискавки мигнула думка, що повернулася стара хвороба (сифіліс), охопило почуття страху. З тих пір ці думки не залишали хвору. Підсилилася дратівливість, перестала спати вночі, знизився настрій, підсилилися головні болі, з'явилася безліч неприємних відчуттів у голові. Звернулася до лікарів шкірно-венерологічного диспансеру; була госпіталізована для обстеження. Всі аналізи на виявлення сифілісу виявилися негативними, але, незважаючи на це, думки про сифіліс не залишали хвору. Плин їх носив хвилеподібний характер: вони то загасали, то загострювалися. Їх загострення було обумовлено погіршенням фізичного стану здоров'я. Незабаром почало здаватися, що в неї з'являються дивні манери в поводженні, і вирішила, що божеволіє Звернулася до психіатра і була направлена в лікарню.

Психічний стан: свідомість ясна, орієнтування усіх видів збережені. Поводження у відділенні формально правильне. Читає художню літературу, мало товариська. Скаржиться на головні болі ниючого характеру, підвищену дратівливість, нав'язливі думки про сифіліс. Фіксована постійно на неприємних відчуттях у голові. Боїться по вечорах закривати очі, тому що боїться, що при цьому може збожеволіти. Критично оцінює свій стан, тяготиться своїм самопочуттям. Настрій знижений. Емоційно нестійка, дратівлива, часом плаксива. Не вірить у своє видужання. Погано спить вночі. Апетит знижений.

Хвора Т., тривалий час відзначалася загальна слабість, знизився апетит, втратила у вазі, з'явилася дратівливість, знизився настрій, погіршився сон, продовжувала працювати на виробництві. Сильно утомлювалася. Один раз, 13 травня 2003 року, після чергового підйому ваги відчула, що в животі "начебто, щось обірвалося". Охопило почуття страху смерті. Такий стан продовжувався біля години. Потім трохи заспокоїлася і продовжила свою роботу. Через 2 тижні аналогічний стан повторився. Перестала спати вночі, підсилилася дратівливість, відновився страх смерті. Звернулася в лікарню, де лікар сказав хворій, що в неї "серце не в порядку". Почала хвилюватися за своє серце, підсилився страх смерті. Він став постійним. Пішла у відпустку, але стан залишався поганим. Почало "кидати в жар", "тіло німіло", настрій знизився, гірше стала їсти, підсилилася дратівливість, погано стала спати вночі. У такому стані була спрямована у відділення неврозів.

Психічний стан: свідомість ясна. Орієнтована в часі і просторі. Поводження у відділенні правильне. В міру товариська, читає художню літературу. Скаржиться на нав'язливі думки про смерті, супроводжувані почуттям страху. Увесь час фіксує свою увагу на неприємних відчуттях в області серця, животі, на відчуттях пробігання струму по всьому тілу. Відноситься критично до свого стану. Просить позбавити її від почуття страху і неприємних відчуттів у тілі.

Емоційно нестійка, дратівлива. Настрій знижений, по екзогенному типі, багато плаче.

Хвора А., скаржиться на наявність безлічі нав'язливих думок і дій, з якими веде боротьбу до знемоги. "В усьому стала сумніватися". Настрій знижений; постійно і болісно задумується над своїм "положенням у житті". Безперервно зі свого одягу щось струшує. Після ранкового туалету повертається по кілька разів у ванну, перевіряє, чи не забула що-небудь там. Постійно аналізує свої вчинки, чи правильно зробила, чи правильно сказала, чи правильно відповіла, і т.д. Критично оцінює свій стан, просить допомогти їй звільнитися від нав`язливостей. Розладів інтелектуальної діяльності не виявляє. Емоційно нестійка, дратівлива. Настрій коливається від легкого зниження до вираженої депресії. Мислення трохи уповільнене, мова монотонна, доповнюється виразною жестикуляцією. Поводження у відділенні правильне. В міру товариська, бере участь у настільних іграх, читає художню літературу, але завжди трохи напружена у зв'язку з тим, що намагається, сховати від оточуючих свої хворобливі переживання.

Хвора Л., свідомість ясна. Орієнтування усіх видів збережені, розладів сприйняття не виявляє. Велику частину часу проводить у ліжку, нетовариська. Постійно скаржиться на почуття бридливості; багаторазово перед їжею намилює руки; миє їх до 30 - 40 разів. "Увесь час здається, що руки недостатньо чисті". Спроба стримати себе від багаторазового миття рук супроводжується посиленням загальної напруги, погіршенням настрою, плаксивістю. Від хворих, до яких відчуває почуття бридливості, намагається триматися на відстані. Нікому не дозволяє доторкатися до її ліжка, до її одягу. Після того, як хто-небудь доторкнувся до її ліжка, просить поміняти білизну, приймає душ кілька разів у день. Перед прийомом їжі багаторазово намилює руки і довго їх миє. Критично оцінює свій стан. Просить допомогти їй, позбавитись від страждань. Емоційно нестійка, дратівлива. Настрій подавлений. Не вірить у видужання. Постійно аналізує свій стан.

Хвора К., не може контролювати свої емоції, володіти своїми почуттями, не може перебороти своє почуття невдоволення усім, що її оточує, іншими людьми і самою собою, і від цього сама страждає, розуміючи, що змінилася. Нестримана по дрібницях, по незначному приводі може сильно розбудуватися, образитися і розплакатися. У неї існує постійна готовність відповісти реакцією образи і роздратування з незначного приводу.

Настрій найчастіше знижений і нестійкий - пригніченість змінюється слізливістю. Відчуває постійне невдоволення собою, самопочуття і настрій постійний коливаються в залежності від зовнішніх причин. Періодично виникає туга, відчуває безвихідність, нездатність що-небудь змінити.

Гірше всього настрій і самопочуття по ранках. Через якийсь час, наприклад, прийшовши у свій професійний колектив, жінка, трохи "розвіюється", але в процесі самої роботи знову наростає стомлення, і всі прояви хвороби знову повертаються.

Якщо раніш вона була товариською, мала багато друзів, то тепер усе їй швидко набридає, стомлює і дратує. Вона може зірватися і накричати на своїх друзів, а вони не розуміють, що з нею відбувається, і можуть виникнути конфлікти.

Жінка відчуває постійне почуття утоми. Вона відчуває ускладнення в інтелектуальній діяльності, стає розсіяною, не може зосередитися і сконцентрувати свою увагу, не може думати, погано засвоює новий матеріал у процесі роботи, не може відтворити прочитаного, погано запам'ятовує, особливо поняття, цифри, дати, імена, номери телефонів.

Хвора неврастенією часто втрачає хід думки, не може згадати те, про що тільки що говорила. Почавши роботу, через кілька хвилин вона ловить себе на думці, що думає зовсім про іншому.

Різко погіршується працездатність. Проте, жінка намагається виконувати свої обов'язки. Але при спробі змусити себе працювати підсилюється слабість, почуття розбитості, головний біль, дратівливість, невдоволення собою і всіма навколо. Усе це ще більше гнітить хвору. Але знаючи, що роботу необхідно закінчити, вона зі всіх сил намагається зробити її, намагається надолужити упущене, часом береться відразу за кілька справ, але продуктивність її діяльності значно знижена, і жодної справи вона не може довести до кінця через відстороненість і виснаженість. Ці невдачі ще більше розбудовують хвору, погіршується самопочуття і настрій, і вона починає вважати себе цілком неспроможною.

Хвора В., може якось стримуватися на роботі, намагаючись не виявляти роздратування у своєму професійному колективі, але додому приходить зовсім змученою, спустошеною, нічим не може займатися, але якщо необхідно виконувати домашні обов'язки, то це її ще більше стомлює, і вона може зірватися на членах своєї родини - чоловіку, дітях, батьках, а після такого спалаху сама починає плакати і просити в них вибачення.

Хворий М., стає млявим, до всьому байдужним, безвладним, нічого не може робити, усе валиться в нього з рук. Хворий не тільки не може працювати, але навіть не хоче розважатися, йому усе байдуже.

Дуже сильно порушується сон. Хворий довго лежать і не може заснути, його дратують будь-які звуки, але й у тиші не може заснути. Сон поверхневий, із тривожними сновидіннями. При найменшому шумі або через неприємні сновидіння хворий часто просипаються серед ночі.

Одним з частих симптомів неврастенії є відсутність почуття відпочинку після сну. Ранком хворий встає млявим, відчувають розбитість, почуття утоми, сон не відновлює його сили.

Спостерігається постійний або періодичний головний біль, він має здавлюючий, стягуючий характер, хворий скаржиться, що голову стягує, як обручем, і тому психіатри називають її "каскою неврастеніка".

Головний біль підсилюється при хвилюванні, при спробі зосередитися і продовжити роботу. Іноді головний біль має пульсуючий характер. Може бути шум у вухах, що збігається з пульсацією в голові.

З'являється підвищена чутливість до всіх зовнішніх подразників. Хворого дратує яскраве світло, з'являється різь в очах і неприємні відчуття, підсилюється головний біль. Шум і голосні голоси теж дратують, хоча раніш це не турбувало.

Хворий погано переносить зміни погоди, перепад температури. У жару в нього підсилюється пітливість, у холодну погоду він відчувають мерзлякуватість, холодіють руки і ноги, він кутаються в теплий одяг, але він його не зігріває.

Дратують і дотику до шкіри - білизна й одяг здаються йому грубими, викликають неприємні відчуття, він не носять синтетичний одяг, тому що в ньому він сильно пітніє, не любить і вовняний, тому що вона колеться і дряпає шкіру.

У хворого знижується або пропадає апетит. Іноді може виникати гостре почуття голоду, але після спроби поїсти апетит зникає і може навіть виникати відраза до їжі. Разом з тим з'являються почуття важкості в області шлунку, відрижка, печія, здуття живота і підвищене відхождення газів, гурчання в животі і запори.

Хвора Г., схильна до аналізу своїх відчуттів, з тривогою прислухається до "роботи серця", кишечнику, і інших внутрішніх органів, починає думати, що в неї якесь незрозуміле серйозне захворювання, постійно скаржаться на здоров'я, погане самопочуття, неприємні відчуття, знаходить у себе ознаки то одного, то іншого небезпечного захворювання (рак, стенокардія та інше) і це ще більше погіршує її загальний стан.


3.2 Обґрунтування методів та методик дослідження


Мислення хворих на неврастенією досліджували за допомогою методу піктограм, спостереження, бесіди.

Як відомо, експериментальна методика піктограм спрямована на дослідження опосередкованого запам'ятовування. Цей метод заснований на положеннях вітчизняної психологічної теорії (Л.С. Виготський, А.Р. Лурія, А.Н. Леонтьев) про опосередкований характер психічних актів людини. Сама ж методика піктограм запропонована вперше А.Р. Лурією, вона широко застосовується у вітчизняній психіатрії і застосовується до сьогодні.

Уперше Г.В. Біренбаум використовувала неї для аналізу мислення хворих. Надзвичайно цінні дані її дослідження перетворилися тепер у бібліографічну рідкість. Однак сама методика широко застосовується в патопсихології саме для дослідження мислення (Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн і ін.).

Теоретична задача дослідження полягала в спробі піддати психологічному аналізу ті особливості мислення, що у психіатрії позначаються як "примхливість", а іноді навіть як "розірваність" асоціацій.

Нашою задачею в даній роботі було дослідження мислення хворих за допомогою методу піктограм. Особливість нашої роботи полягала в ретельному аналізі змісту самих виборів образів для запам'ятовування. У зв'язку з цим зазначена методика, що не мінялася по своїй істоті, була трохи доповнена докладними розпитами хворих про те, якої шляхом і чим саме зроблений вибір допоможе при відтворенні заданого слова і вираження. Ми намагалися розкрити причину виникнення того або іншого виду вибору.

Методика „Закономірності числового ряду”

Методика оцінює логічний аспект мислення. Обстежувані повинні знайти закономірності побудови 8 числових рядів і написати відсутні числа. Час виконання - 5 хв.

Методика "Кількісні відносини"

Призначається для оцінки логічного мислення. Обстежуваним пропонуються для рішення 18 логічних задач. Кожна з них містить 2 логічні посилки, у яких букви знаходяться в якихось чисельних взаємозв`язках між собою. Спираючись на пред'явлені логічні посилки, треба вирішити, у якому співвідношенні знаходяться між собою букви, що стоять під рисою. Час рішення 5 хв.


3.3 Порівняльний аналіз отриманих даних


Серед отриманих видів виборів було відзначено адекватних по змісту 37%, неадекватних - 62%. Критерій розподілу обираних хворими образів на адекватні і неадекватні не міг, зрозуміло, бути суб'єктивним. Не було, однак, переконливих формальних основ для такого розподілу. Підсумовуючи матеріал, можна було відзначити, що відстрочене відтворення 10 слів було доступніше хворим шизофренією, чим відстрочене на такий же інтервал часу відтворення піктограм. Але критерій відтворення для оцінки адекватності кожного окремого образа не був придатний, тому що всі досліджені хворі були молоді і відтворювали часто механічно (навіть такі слова, що пропускали, зовсім нічим не оперували або оперували безглуздо). Можна було б настільки ж сумарно відзначити, що на відміну від деякої стандартності виборів у здорових ("дружба - рукостискання", "хвороба - ліжко" і т.д.) вибори психічно хворих, особливо хворих неврастенією, були нестандартними, своєрідними (аналогічно нестандартності ознак порівняння в роботі Т.К. Мелешко).

Нам, однак, здавалося більш доречного і продуктивним, відправляючись від узагальнення фактичного матеріалу, виявити типологію і піддати аналізу усі вибори. Доказом неадекватності стає при такому підході сам психологічний аналіз обраних образів. Приведемо приклади найбільш неадекватних, майже непояснених образів.

При запам'ятовуванні виразу "важка робота" хворий малює Ісуса Христа, пояснюючи так: "Навколо голови сяйво, він сіяє від щастя... не роби зла ближньому. Одухотворена особа. Ісус Христос виконує свою функцію".

До слова "справедливість" малює курку: "Якщо я в житті украв курку, то мене запитують і я говорю: так, я украв курку".

Видно, що образи, що хворі придумували для запам'ятовування пропонованих понять, були дуже далекими від змісту заданого поняття. І як не дивно, але подібні види виборів відзначалися в хворих з формально збереженими операціями аналізу, синтезу, відволікання, абстрагування; у піктограмі таких хворих нерідко зустрічалися також адекватні по змісту вибори. Аналізові піддати ці зв'язки надзвичайно важко. "Віддалені" образи можна лише трактувати як "розірваність", "вичурність", "примхливість" і т.п. Це широко розповсюджені в психіатрії характеристики мислення при шизофренії. Але, як відзначає Ю.Ф. Поляків, "такі поняття являють собою лише образні характеристики того, як ми сприймаємо прояви порушень", тому теоретична задача полягала в спробі психологічного аналізу особливості мислення, аналізу цих вигадливих виборів.

У зв'язку з виниклими труднощами в поясненні настільки "віддалених" зв'язків ми вирішили спробувати побудувати психологічний аналіз виборів на більш доступних, менш вигадливих видах зв'язків, сподіваючись, що результати їхнього аналізу допоможуть розібратися в причинах виникнення й у характері структури "віддалених" зв'язків.

1. Аналіз вибірки за об'єктами

Вихолощені (9%). До них ми віднесли порожні, беззмістовні, схематичні зв'язки. Схематизація доходить іноді в малюнках до повної абсурдності. Піддослідні роблять настільки схожі малюнки, що їх стає неможливо диференціювати. Іноді створюють не малюнки, а порожні схеми. Малюнок настільки втрачає границю умовності, що в ньому, власне кажучи, нічого не залишається від потрібного слова. У таких хворих уся потрібна умовність для даного завдання відсутній. Ми приведемо кілька таких видів виборів.

Хвора Б., 1967 р. народження, утворення середнє. При запам'ятовуванні слова "справедливість" ставить двох крапок: "Сказане - зроблено. Якщо багато крапок, то це без закінчення".

Хворий А., 1961 р. народження, утворення середнє. Для того щоб запам'ятати слово "справедливість", малює коло: "Справедливість асоціюється в мене чомусь з навкруги. Коло - це начебто без усяких кутів".

Псевдоабстрактність. Підвидом зазначених типів виборів є псевдоабстрактні, тобто такі, у яких засобом запам'ятовування служили не порожні значки, крапки, лінії, а абстрактні фігури. Ці фігури також несли символічне навантаження.

Хворий Д., 1960 р. народження. "Розлука" - малює брусок: "Брусок потягнули, він і порвався, не витримав навантаження, адже розлука виходить не від людей, що розлучаються, а від якихось зовнішніх умов, факторів. Було єдине ціле, єдине тіло, а утворилося два, розлучаються дві сусідні частини того самого тіла".

Хворий В., 1970 р. народження. "Сумнів" - малює безформний предмет: "Щось безформне, невизначений предмет... сумнів - це теж невизначеність".

Предметність малюнка для пригадування не була витримана, вибори були Надмірно широкими і зовсім не відбивали реального змісту слова.

З прикладів, приведених вище, видно, що хворі опосередковують процес запам'ятовування неадекватно, тобто вибирали такі образи для запам'ятовування, що уже самі по собі не мали ніякого змісту, не несли ніякої інформації, яка б допомогла при відтворенні. Змістовність тут цілком була відсутня, хворий оперував безглуздими символами. Тут слід зазначити, що абстрактні знаки і символи нерідко зустрічаються в піктограмах психічно здорових людей, але там вони змістовні. Тут справа йде про явище, що істотно відрізняється від того, котре позначається словом ("символ") у застосуванні до психіки здорової людини. Для останній символ є умовна позначка якого-небудь поняття або відносини за допомогою визначеного конкретного знання ("серце - любов", "якір - надія", "спіраль - розвиток"). Психічно здорова людина чітко розмежовує буквальне значення від переносного, конкретне від відверненого, тому він, уживаючи символ, завжди усвідомлює відносний і умовний характер зв'язку між позначенням і що позначається.

Вибори по співзвуччю (2%) також випливало віднести до формального. У даному випадку хворі при виборі образа, що допомагає запам'ятати, керувалися звуковим складом слова і вибирали такий малюнок, у назву якого входив той же самий склад, що й у задане слово. Приведемо приклади.

Хворий Р., 1975 р. народження. Щоб було легше запам'ятати слово "обман", малює ложку: "Це неправда, можна обдурити один одного, брехати. Це теж обман. Обман - це неправда, неправда схожа на ложку".

Хворий Н., 1962 р. народження, утворення середнє. Для запам'ятовування вираження "хлопчик - боягуз", малює хлопчика в трусах:

"Хлопчик у трусах, саме труси, спеціальною темною лінією обвів, щоб вони залучали мою пам'ять і навмисне не намалював ніг, на трусах букву Т".

Аналіз приведених засобів запам'ятовування показує, що хворі при виборі образів керувалися складом слова, початковими буквами, зовнішніми враженнями.

Тут також порушені конкретні зв'язки, слова не з'єднані між собою значеннєвим образом, залишається порожня форма слова, зв'язок між ними утвориться "на основі зовнішніх, чисто звукових моментів". Це було описано Б.В. Зейгарник.

Конкретні вибори із символічним поясненням (6%). При утворенні зазначених видів виборів хворі оперували вже не порожніми символами або абстрактними фігурами, а конкретними образами. Однак ці образи не відбивали змістовну сторону заданого поняття, а також несли на собі символічне навантаження. Приведемо приклади.

Розлука - пісковий годинник. "Пісковий годинник - символ часу і розлуки, тому що пісок - це живе, має властивість пересування, а символ розлуки, тому що цей пісок підлеглий не природі, а замкнуть у судині, вона мертвий, але живучий, тому що живе за допомогою людини".

Дружба - бетонний блок. "Що важливіше всього в дружбі? Її міцність, монолітність. Намалюю бетонний блок. Бетонний блок - це символ міцності".

Щастя - квітка і метелик. "Квітка і метелик, що пурхає - це символ спокою і рівноваги в житті". Хворий А., 1976 р. народження. Щоб запам'ятати слово "розлука", малює стіну, сміттєве цебро і людину. Пояснює: "Стіна, сміттєве цебро і сидить людині на цьому цебрі, обхопивши голову, і думає, що знову один. Людини як непотрібну особистість, марність його існування можна асоціювати зі сміттям, смітником, теж яка не потрібна. Стіна - символ самітності, це символ того, що людина замкнулася в собі. Стіни звичайно такі малюють, дуже високими".

Ми бачимо з прикладів, що хворі при опосередкуванні брали один з аспектів поняття. Цей аспект настільки розширювався і гіпертрофувався, що цілком визначав вибір образа. Розберемо один із прикладів. При опосередкуванні слова "дружба" хворий малює бетонний блок. З міркуванні хворого випливає, що дружба - це "міцність", "монолітність". Так, дружба дійсно асоціюється з перерахованими поняттями. Але хворий односторонньо підходить до поняттю, розглядає "дружбу" тільки саме в одному аспекті. Обраний аспект, у свою чергу, настільки неадекватно роздутий і гіпертрофований, що дуже легко погоджується хворим з "бетонним блоком". Таким чином, виходить, що бетонний блок - символ дружби.

Конкретні вибори з масштабним поясненням (2%). По своїй структурі і по походженню вони близькі до описаного вище видам виборів. В основі зазначеного виду вибору також лежить залучення конкретного образа. Але користуються їм неадекватно, додаючи йому невиправдано широкий зміст. Приведемо приклади.

Сумнів - люди, будинку (усе перекреслено). "Узагалі життя, люди, будинку - і сумнів, є чи у всім цьому зміст".

Розум - два якісь тіла. "Здатність людини з'єднувати різні, що далеко коштують речі, якісь ідеї, образи".

Обман - мозок і мовна апарат. "Мозок і мовна апарат - говорить одне, а думає інше".

Багатство - риба. "Рибні запаси - багатство держави".

Зупинимося на прикладі запам'ятовування слова "сумнів". Намальовано конкретні предмети (людей, будинку), а міркування ведеться про життя взагалі, отже, і про сумнів узагалі. Міркування здобувають настільки масштабні розміри, що втрачають зміст, перетворюються в символічне позначення. Цей великий масштаб у застосуванні до дрібних конкретних фактів або предметів характеризується поняттям "резонерство".

Конкретні вибори, засновані на почуттєвому враженні (7%). Цей тип виборів близький за значенням розібраним вище видам образів. Приведемо приклади.

Обман - розбіжні лінії. "Вибух почуттів, супроводжуваних обман... реакція на обман".

Сум - павутина. "Павутина завжди зв'язана з темними кутами в будинку, а темні кути навівають смуток".

Справедливість - руки. "Чисті руки, морально чисті руки, така людина справедлива, він не робить зла".

З прикладів видно, що хворі при виборі образа для запам'ятовування керувалися почуттєвими враженнями. Так, до слова "обман" хвора малює розбіжні лінії, тому що обман супроводжується "вибухом почуттів". Таке переживання можливе. Але в даному випадку знову узята одна сторона поняття, що занадто гіпертрофується.

Усі приведені варіанти виборів ми поєднуємо в групу символічних.

Аналіз результатів. Схильність хворих неврастенією до символізації вже давно була відзначена багатьма психіатрами (С.С. Корсаків, В.А. Гіляровський, Г.Е. Сухарєва, А.А. Перельман, А.Н. Залманзон) і психологами (Г.В. Биренбаум, Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубінштейн). Деякими з них була почата спроба дати теоретичне обґрунтування зазначеному фактові. Так, В.А. Гіляровський пояснює схильність хворих до символіки "паралогічності" мислення. Г.Е. Сухарєва у своїх роботах відзначає, що "у багатьох випадках відхід від реального у світ схем і абстракцій безсумнівно відіграє роль гіперкомпенсації". Хворий починає будувати свої власні системи, проробляти усі за особливою схемою, "усі в житті детермінується для нього якимись математичними критеріями", - пише Г.Е. Сухарєва. Хворі відходять від реальності, з якими в них немає адекватних і емоційних зв'язків, у свій особливий світ, часто світ вигадливих схем і вигадливих, абстрактних конструкцій". Г.В. Биренбаум, що вивчала порушення понять у душевнохворих, також указувала на схильність хворих неврастенією до "схематичного" і "порожній" символіці. Вона відзначає, що "це не багата абстрактність, що є вищою формою відображення дійсності, а вигадливий формальний прийом, завдяки переломленню дійсності через аутизм хворого". С.С. Корсаків указував на сполучення римованих слів, або сполучення слів по співзвуччю початкових складів (алітерація), або перехід від однієї ідеї до іншої тільки по подібності якої-небудь ознаки".

Детальний аналіз приведених прикладів дозволив нам ближче підійти до теоретичного пояснення виникнення символічних виборів. В основі виникнення кожного такого вибору лежить, видимо, різний ступінь афективної насиченості розумового акта. Там, де проведені були вибори, зроблені на основі почуттєвого враження, а також вибори з масштабним і символічним поясненням, чітко виступає роль афективної насиченості розумового акта хворих. Дійсно, коли хворий вибирає до слова "сум" - "зламану гілку", цей зв'язок без сумніву відбиває деяке афективне розжарення хворого. Він сам розкриває нам свої переживання, порівнюючи цей образ із загибеллю дитини. Такого роду вибори можуть виникнути тільки при особливої емоційності сприйняття, при наявності загострених переживань. Таке трактування виникнення символічних образів цілком погодиться з думкою Б.В. Зейгарник, прямо ставить символіку мислення хворих шизофренією в тісному зв'язку з "різноплановістю" і емоційною насиченістю. У своїй монографії автор пише: "Саме через "різноплановість" мислення й емоційну насиченість повсякденні предмети починають виступати у виді символів".

Правомірний сумнів у тім, що всі ці види виборів є родинними по походженню. Цілком ймовірно , вихолощені, порожні по співзвуччю вибори можуть свідчити не стільки про афективне розжарення, скільки про вгасання, спустошення афективного життя. Дійсно, коли хворі для запам'ятовування найрізноманітніших понять малюють тільки одні знаки, крапки або використовують якийсь склад заданого поняття, ці образи говорять про початок емоційного спустошення. Тут мається на увазі не кількісний ступінь афективного розжарення, а визначена динаміка афективного світосприймання, від розжарення до порожнечі. Емоції, випробовувані хворими, не регулюють його розумовий акт, а, навпаки, дезорганізують його. Вибори образів для запам'ятовування стають неадекватними.

Таким чином, пояснення всім описаним видам виборів варто шукати в динаміку афективного насичення інтелектуального акта, що і відрізняє них від наступної групи образів для запам'ятовування.

2. Аналіз вибірки за динамікою розумового акта

Неадекватність виборів виявляється часто не стільки в обраному образі для запам'ятовування, скільки в самому процесі вибору.

Множинний тип виборів (5%). Даний вид виборів є наслідком найбільш грубого порушення динаміки розумових процесів. Для подібного типу виборів характерно, що до заданого поняття вибирається трохи не зв'язаних між собою образів для запам'ятовування. Приведемо приклад.

Справедливість - ваги, полиця з книгами, дитина і сонце. "Терези, важіль не коливається - виходить, усі справедливо, чаша "гріхів" не перетягає чаші "покарань". Одна чаша темна, інша - світла. У чорної - гріх, у світлої - покарання. Стрілка нагору, тому що справедливість тріумфує, не хочу судити нагору ногами... Полку з книгами - звід законів, судити потрібно справедливо, за законом, але не так, щоб після цього було заподіяно зло, вище цих законів може бути воля, дана людині від природи, людина породжена вільним. Пташка і квітка - символ волі. В даний час потрібно пам'ятати про те, що справедливість - це дарунок нащадкам, маленька дитина - символ потомства, щоб діти були завжди щасливі, нехай завжди буде сонце. Терези нижче всього, а вище - воля".

З приклада видно, що для запам'ятовування одного поняття хворий використовує відразу кілька образів, що по змісту далекий друг від друга і не зв'язані між собою. Розумові процеси хворого грубо розпливчасті, ненаправлені, що характерно для хворих шизофренією. У зв'язку з цим і відзначається така легкість виборів образів для запам'ятовування. У розпливчастості, неспрямованості і лежить причина множинності виборів.

Такий тип виборів варто відрізняти від докладності, що властива хворим епілепсією. У наших хворих також відзначалася докладність виборів (5%). У тих випадках, коли має місце докладність, мова може йти тільки лише про багатопредметність виборів, тобто всі предмети розташовані в одному плані і кожнім предметі служить для підкріплення запам'ятовування. Наприклад, хворою епілепсією, вирішуючи намалювати до слова "хвороба" ліжко, обов'язково підмалює лежачого на ліжку людини, градусник, пухирець з ліками. З цього приклада видно, що хворий не може відвернутися від безлічі конкретних зв'язків, не в змозі відтворити що-небудь одне головне. (Про цей факт писала у своїй монографії Б.В. Зейгарник). Тим часом множинність - наслідок різноплановісті, розпливчастості асоціацій.

Повною протилежністю множинним і докладним виборам є стереотипні вибори. Такий тип зв'язків виявляється тільки при розгляді піктограми в цілому. Прикладом таких зв'язків служать піктограми, у яких хворі для запам'ятовування найрізноманітніших , навіть різнорідних понять, користуються тими самими образами (наприклад, малюють або тільки людей, або тільки будинку, або тільки квіти і т.п.).

Такий тип виборів є також наслідком порушення динаміки розумових процесів. Але порушення при стереотипії виборів вже іншого порядку, думка тече настільки інертно, що хворі як би застряють на одному образі.

Конкретні вибори з розпливчастістю в поясненнях (15%). Відмінною рисою названих образів є факт, коли хворі, вибираючи близькі до адекватного образи, не використовують його як засіб запам'ятовування, не утримуються на єдиній лінії, ідуть у поясненнях до надлишковим, побічним асоціаціям. Приведемо приклади.

Розлука - стіна. "Це стіна, велика, глуха, людина перед нею, що втратив частину себе, частина сил, змучений, тужний... ця туга віднімає в нього сили, можливості, єдино чим тримається - це надією".

Так, "стіна" може нагадати "розлуку". І спочатку хворий правильно починає міркувати і пояснювати вибір, але у своїх міркуваннях швидко іде убік і починає міркувати просто про людину, його надіях, вплітаючи в міркування власні переживання. Конкретний образ як би розчинявся, розпливався в міркуваннях хворого і не міг служити засобом запам'ятовування.

При такого роду виборах порушення розумового акта виступають не стільки в змісті самих виборів, скільки в поясненнях.

Фрагментарний вид виборів (13%). Зазначений вид виборів характеризується тим, що обрані образи є фрагментами конкретної ситуації, створеної самими хворими, але фрагментами, обраними невдало. Приведемо приклади.

Справедливість - палець. "Вказівний палець, піднятий догори... коли люди доводять справедливість, то вони можуть зробити такий жест".

Ми бачимо, що в процесі вибору образа будувалася конкретна ситуація, який хворі намагалися пояснити свій вибір. Але з адекватно побудованої ситуації вибирається непридатний для запам'ятовування образ.

Як вказує А.Р. Лурія, "у процесі опосередкованого запам'ятовування людина не піклується про те, щоб виділити придатні для запам'ятовування". Але фрагментарні вибори, що зустрічалися в наших хворих, зовсім були непридатні і некорисні для запам'ятовування. Можна було б припустити, що ці фрагменти придатні для хворого тому, що зв'язано з його особистими переживаннями, тобто є егоцентричними. Однак пояснення хворих доводять, що це не так. Наприклад, якщо хворий малює ослін до слова "надія", можна було б думати, що це зв'язано з особистими переживаннями, але пояснення "коштуючи, чекати незручно" заперечує таке припущення. Такий невдало обраний фрагмент міг виникнути тільки при неспрямованості розумового акта.

Фрагментарний тип виборів варто віднести до менш грубих порушень динаміки розумового акта, але все-таки до порушень неї.

Таким чином, у цьому розділі об'єднані такого роду вибори, що обумовлені порушенням динаміки психічних процесів (інертність, сповільненість, надмірна плинність), і такі, у яких порушена цілеспрямованість розумового акта.

3. Аналіз вибірки за значимістю змісту

Методика піктограми, що стимулює вільний вибір образа для запам'ятовування, носить до деякої міри прожективний характер. Вона в нормі відбиває особисті інтереси, задуми або побоювання випробуваних. Особливо велике це відображення при завданні запам'ятати емоційно значимі слова ("надія", "щастя", "хвороба" і т.п.). Іноді навіть для запам'ятовування нейтральних слів здорові випробувані обирали слова, зв'язані з особистими устремліннями (наприклад, "багатство" - автомобіль або нова квартира). Егоцентричність тут досягала ступеня безглуздості. Хворий відмовлявся малювати що-небудь для запам'ятовування вираження "смачна вечеря", тому що він сам ніколи не вечеряє. Іноді хворі з іпохондричним синдромом до тому ж "смачній вечері" малювали мікроби. У ряді випадків у піктограмах уперше виявлялися суіцидальні наміри хворих.

Наявність егоцентрично обумовлених виборів залежало не тільки від змісту переживань хворих, але і від ступеня приступності. У ряді випадків хворі навіть до емоційно значимих слів приводили занадто загальні, що не мають ніякого відношення до їх переживань. Так, наприклад, хворий, що знаходиться в психіатричній лікарні, може до слова "хвороба" намалювати людини, у якого одна рука коротше інший, або перев'язаний порізаний пальчик. Це говорить про те, що хворі не бажають розкриватися перед експериментатором, не хочуть показувати свої внутрішні переживання і думки. Такого роду вибори дають можливість розкрити внутрішню емоційну відгородженість хворого.

Ми спостерігали в хворих шизофренією й інший варіант "відгородженості" і небажання показати, оголити свій внутрішній світ. У цьому випадку хворі використовували прислів'я, приказки, витримки з пісень і літературних творів.

Особливий інтерес представляє аналіз якості малюнків - не з погляду художньої цінності, а як вираження стану психіки (незавершеність, схематичність і т.д.). Цьому присвячене величезна кількість закордонної літератури, у більшості - психоаналітичної, але іноді має і діагностична цінність. Це дає можливість проаналізувати і наш матеріал, що буде предметом подальшої роботи.

За результатами проведеного дослідження, тобто за двома методиками дослідження логічного мислення при неврастенії представленими в роботі ми виявили:

1 хворий на неврастенію має високий рівень логічного мислення – у хворого високі бали по всіх предметах.

2 хворих мають середній рівень логічного мислення.

7 хворих – виявили низький рівень логічного мислення – досить низькі результати.


ВИСНОВКИ


В результаті проведеного дослідження нами зроблені наступні висновки.

1.                 При неврастенії найзначніших порушень зазнають мислительні процеси. Патології зазнає асоціативний процес (застрявання, резонерство, стереотипне повторення), процес суджень (обсесії, зверхцінні ідеї, маячня), операційна сторона мислення, динаміка мислительної діяльності. Порушення особистості відбуваються індивідуально, які стосуються формування ієрархії мотивів, смислоутворюючих функції діяльності, критичності, підконтрольності поведінки, вольових процесів, зміни емоційних відношень до себе та до світу.

2.                 Розлади мислення досліджені за допомогою таких тестових завдань: розуміння оповідання, встановлення послідовності подій, класифікація, визначення понять, виключення зайвого, піктограми. Перебіг емоційно-вольових процесів хворого, зазвичай, аналізується в ході експерименту шляхом спостереження за поведінкою, реакціями на успіх чи невдачу, а також в результаті бесіди з хворим.

3.                 Патопсихолог в клініці здійснює такі види роботи:

1)                нозологічну діагностику – визначення до якого захворювання належать зміни в психічній діяльності людини;

2)                бере участь у психіатричній експертизі: воєнній, судовій, трудовій, навчальній;

3)                оцінює ефективність терапії і прогнозу, тобто фіксує динаміку стану хворого для подальшої реабілітації.

4.                 Основними принципами патопсихологічного дослідження є принципи кількісного вимірювання, експериментально-психологічного дослідження.

5.                 Організація патопсихологічного обстеження складається з етапів - патопсихолог починає працювати за заявкою лікаря на хворого, заносить дані в свій журнал реєстрації, продумує стратегію та методики обстеження; готується приміщення, стимульний матеріал, апаратура тощо; патопсихолог вивчає історію захворювання, продумує план обстеження; проводиться бесіда з хворим, налагоджується контакт; етап проведення власне обстеження з допомогою 8–10 методик, протоколювання результатів; написання заключення. Патопсихолог не формулює клінічний діагноз хвороби, а описує досліджуваного в термінах психології. При психічних захворюваннях порушується нормальний процес відображення дійсності.

6.                 Для того, щоб ще поглибити знання патопсихолога про особливості особистості хворого, він використовує вже більш спеціалізовані методики, які висвітлюють ті чи інші методики такого складного конструкту, як особистість людини, а саме: дослідження самооцінки, особистісний питальник Айзенка, ПДП Лічка, MMPI, шкалу тривожності Спілбергера, тест Роршаха, ТАТ, тест Розенцвейга, тест Люшера, методику незавершених речень тощо. На підставі узагальнених даних, отриманих в ході вивчення особистості хворого, його психічних процесів та станів, нами сформульовано висновки про порушення психічного розвитку обстежуваного.

7.                 В результаті проведеного нами дослідження виявлені типові, зокрема зміни мислення серед 10 хворих на неврастенію, були виявлені суттєві зміни (низькі показники) опосередкованого запам'ятовування та порушення логіки умовисновків. Піктограма виявилася ефективним методом для оцінки мислення хворих шизофренією, зокрема для ранньої діагностики розладу мислення. Процес складання піктограми являє собою цілісний акт, у якому як би злиті мнестичні, емоційні і змістовні компоненти розумового акта. Проведені дослідження свідчать про те, що неадекватність розумових процесів при неврастенії обумовлена не тільки неадекватністю самого об'єкта вибору, а обов'язково сполучиться з порушенням процесу вибору об'єкта для запам'ятовування.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.                 Абрамова Г.С. Практическая психология. - М., 1997. - 368 с.

2.                 Беккер Г. X. Социально-психологическое исследование групповой психотерапии при неврозах.— Журн. невропатол. и психиатр. - 1981, № 11, с. 1708— 1710.

3.                 Беспалов Б. И. Действие. Психологические механизмы визуального мышления. - М., 1984.

4.                 Блейхер В. М. Клиническая патопсихология. – Т.: Медицина, 1976. – 326 с.

5.                 Блейхер В. М., Завилянская Л. И. О некоторых особенностях психотерапии в системе реабилитации больных с неврозоподобными состояниями. — В кн.: Восстановительная терапия и реабилитация больных нервными и психическими заболеваниями. - Л.: Медицина, 1982, с. 256—259.

6.                 Буль П. И. Основы психотерапии. — Л.: Медицина, 1974. —310 с.

7.                 Варшавский К. М. Гипносуггестивная терапия (лечение внушением в гипнозе). — Л.: Медицина, 1973. — 192 с.

8.                 Вельвовский И. 3. Принципиальные основания к внедрению психотерапии в комплекс санаторно-курортной медицины. — В кн.: Психотерапия в курортологии. Киев: Здоров'я, 1966, с. 15—24.

9.                 Виш И. М. Практическая психотерапия. — Воронеж, 1969. — 288 с.

10.            Вольперт И. Е. Психотерапия. — Л.: Медицина, 1972. — 232 с.

11.            Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. — М.: Педагогика, 1982. - Т.2.

12.            Гельдер М. и др. Оксфордское руководство по психотерапии. В 2-х томах. – К., 1999.

13.            Губачев Ю. М., Стабровский Е. М. Клинико-физиологические основы психосоматических соотношений. — Л.: Медицина, 1981. — 216 с.

14.            Гузиков Б. М., Зобнев В. М., Мейроян А. А., Рыбакова Т. Г. Групповая и семейная психотерапия при алкоголизме: методические рекомендации. — М.: МЗ СССР, 1980. —30 с.

15.            Давиденков С. Н. Неврозы.— Л.: Медгиз, 1963. — 271 с.

16.            Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 208 с.

17.            Иванов Н. В. Психотерапия в условиях психоневрологического диспансера. — М., 1959. —64 с.

18.            Кайдановская Е. В., Кумкова Е. И., Мурзенко В. А. и др. Клинико-психологические исследования групповой психотерапии при нервно-психических заболеваниях. — Л., 1979, с. 84—89.

19.            Калмыкова З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. - М., 1988.

20.            Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. - Л.: Медицина, 1982. - 272 с.

21.            Карвасарский Б. Д., Губачев Ю. М. Психотерапия при психосоматичните заболевания. — В кн.: Психосоматичната зависимост. София: Медицина и физкултура, 1981, с. 166—180.

22.            Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – М.: Медицина, 1985. – 304 с.

23.            Клинические и организационные основы реабилитации психически больных. /Под ред. М. М. Кабанова, К. Вайзе. — М.: Медицина, 1980. — 400 с.

24.            Коломинский Я.Л., Панько ЕА. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника.— Минск: Універсітзцкае, 1997. — 234 с.

25.            Кондратенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия. - Минск, 1997 – 464 с.

26.            Лакосина Н. Д., Ушаков Г. К. Медицинская психология. 2-е изд. — М.: Медицина, 1984. —272 с.

27.            Лебединский М. С. Очерки психотерапии. 2-е изд. — М.: Медицина, 1971.— 412 с.

28.            Лэндрет ГЛ. Игровая терапия: искусство отношений. — М.: Международная академия, 1994. —366с.

29.            Максименко С. Д. Основи генетичної психології: Навч. посібник. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998.

30.            Машбиц Е.И., Бабенко Л.П., Верник Л.В. Основы компьютерной грамотности / Под ред. А.А.Стогния и др. – К.: Выща шк., 1988. – 215 с.

31.            Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. – М.: МЕДпресс, 1999. – 592 с.

32.            Менделевич В.Д., Авдеев Д.А., Киселев С.В. Психотерапия «здравым смыслом». - Чебоксары, 1992. - 76 с.

33.            Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. – М.: Машиностроение, 1983. – 134 с.

34.            Мурзенко В. А. Групповая психотерапия при неврозах. — В кн.: Групповая психотерапия при неврозах и психозах. - Л., 1975, с. 77—83.

35.            Мягер В. К. Актуальные проблемы психогигиены и психопрофилактики. — В кн.: Психогигиена и психопрофилактика. - Л., 1983, с. 5—8.

36.            Мясищев В. Н. Личность и неврозы. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. — 426 с.

37.            Панков Д. В. Рациональная психотерапия. — В кн.: Руководство по психотерапии. Ташкент: Медицина, 1979, с. 192—205.

38.            Панов А.. Г., Беляев Г. С, Лобзин В. С, Копылова И. А. Теория и практика аутогенной тренировки. — Л.: Медицина, 1980. — 272 с.

39.            Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни. - М., 1995. - 336 с.

40.            Петухов В. В. Психология мышления: Учеб.-метод. пособие. -М., 1987.

41.            Психодиагностика: Учеб. пособие / Под ред. Гуревича К.М., Борисовой Е.М. - М.: МСПИ, 2001. - 368 с.

42.            Психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.

43.            Психологія: Підручник / За ред. Трофімова Ю.Л. - К.: Либідь, 1999. - 511 с.

44.            Психотерапия. /Под ред. В. М. Банщикова. М., 1967. — 135 с.

45.            Райковська Г.О. Розвиток технічного мислення студентів у процесі вивчення креслення: Дис. канд. пед. наук. 13.00.02 / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 219 с.

46.            Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.: Владос, 1996. – 529 с.

47.            Уолен С., Уэсслер Р. Рационально-эмотивная психотерапия. - М., 1997. - 257 с.

48.            Самойлов А. Е. Теоретические проблемы логико-психологического анализа мышления. - Запорожье, 1997.

49.            Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз. – К.: Здоровья, 1982. – 376 с.

50.            Смульсон М. Л. Психологія розвитку інтелекту. - К.: Знання, 2001.

51.            Тихомиров О. К. Психология мышления. - М., 1984. – 238 с.

52.            Холодная М. А. Интегральные структуры понятийного мышления. - Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1983.

53.            Чистякова М.И. Психогимнастика. — М.: Просвещение, 1990. — 127 с.

54.            Шевченко Ю. С. Психокоррекция: теория и практика. - М., 1995. - 224 с.

55.            Эйдемимер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. – Л., 1990. – 192 с.

56.            Юнг К. Психологические типы. - М., 1995. - 616 с.

 

ДОДАТКИ


Додаток А


Стимульний матеріал до методу піктограм

Веселе свято Важка робота Смачна вечеря

Розвиток Розлука Багатство

Багатство Сумнів Справедливість

Отрутне питання Сміливий вчинок Теплий вечір

Глуха бабуся Сліпій хлопчик Дівчинці холодно

Сум Хвороба Щастя

Дружба Війна Розум

Беззубий дід Темна ніч Голодна людина

Сердита вчителька Хлопчик боягуз Хвора жінка

Надія Страх Розпач

Любов Заздрість Жаль

Думка Влада Чекання


Додаток Б


Інструкція: "Вам пред'явлені 7 числових рядів. Ви повинні знайти закономірність побудови кожного ряду і уписати відсутні числа. Час виконання роботи - 5 хв".

Числові ряди

1) 24 21 19 18 15 13 - - 7

2) 1 4 9 16 - - 49 64 81 100

3) 16 17 15 18 14 19 - -

4) 1 3 6 8 16 18 - - 76 78

5) 7 16 19; 5 21 16; 9 - 4

6)2 4 8 10 20 22 - - 92 94

7)24 22 19 15 - -

КЛЮЧ

1) 12 9; 2) 25 36; 3) 13 20; 4) 36 38; 5) 13; 6) 44 4б;7) 10 4

Оцінка проводиться за кількістю правильно написаних чисел. Норма дорослої людини - 3 і вище.


Додаток В


Стимульний матеріал до методики "Кількісні відносини"


1. А більше Б в 9 разів

Б менше В у 4 рази

В А

10. А менше Ю в 2 рази

Е більше В в 3 рази

А В

2. А менше Б в 10 разів

Б більше В в 6 разів

А В

11. А менше Б в 3 рази

Б більше В в 4 рази

В А

3. А більше Б в 3 рази

Б менше В у 6 разів

В А

12. А більше Б в 2 рази

Б менше В у 5 разів

А Б

4. А більше Б в 4рази

Б менше В в 3 рази

В А

13. А менше Б в 5 разів

Б більше В в 6 разів

В А

5. А менше Б в 3 рази

Б більше В у 7 разів

А В

14. А менше Б в 5 разів

Б більше В в 2 рази

А В

6. А більше Б в 9 разів

Б менше В в 12 разів

В А

15. А більше Б в 4 рази

Е більше В в 6 разів

В А

7. А більше Б в 6 разів

Б більше В в 7 разів

А В

16. А менше Б в 3 рази

Б більше В в 3 рази

А В

8. А менше Б в 3 рази

Б більше В в 5 разів

В А

17. А більше Б в 4 рази

В менше В в 7 разів

В А

9. А менше Б в 10 разів

Б більше В в 5 разів

В А

18. А більше В в 3 рази

Б менше В в 5 разів

А В


КЛЮЧ

1. В<А 7. А<В 13. В<А

2. А<В 8. В<А 14. А<В

3. В>А 9. В>А 15. В<А

4. В<А 10. A>D 16. A<B

5. А>В 11. В<А 17. В>А

6. В>А 12. А<В 18. А>В

Інструкція: "Вам запропоновані 18 логічних задач; кожна з яких має дві посилки. Час рішення задач - 5 хв." Оцінка проводиться за кількістю правильних відповідей. Норма дорослої людини - 10 і більш.


Страницы: 1, 2, 3


© 2010
Частичное или полное использование материалов
запрещено.